Η Εταιρεία - Επικοινωνία

  

Ανακοίνωση του Ιδρύματος «Τάκης Σινόπουλος - Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης»: Ό Αγώνας του 1821 στην Ελληνική και Ξένη Ποίηση

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2020 18:52:00
Το "Ιδρυμα «Τάκης Σινόπουλος - Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης» σας προσκαλει να παρακολουθήσετε τις διαδικτυακές παρουσιάσεις πού διοργανώνονται στο πλαίσιο των έορτασμών για τα 200 χρόνια από τήν Εθνική Παλιγγενεσία.

Οί παρουσιάσεις θα προβάλλονται σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα στις 8:00 μ.μ.

Διοργάνωση:

ΙΔΡΥΜΑ ΤΑΚΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

Τετάρτη 10 Φεβρουάριου 2021

«Εϊμ' έραστής παντοτινός, δικός σου, Ελευθερία»... (Άλεξαντρ Πούσκιν): Ό αγώνας των Ελλήνων για τήν Ελευθερία μέσα από τα μάτια των Ρώσων ποιητών.

Ευγενία Κριτσέφσκαγια

Το 2001, στην 180η έπέτειο της Επανάστασης τοΰ '21, στις Εκδόσεις της Εστίας βγηκε η συλλογή Ή Ελληνική Επανάσταση τον 1821 στόν καθρέφτη τής ρωσικής ποίησης, όπου τήν έπιμέλεια καί τήν έπιλογή των ποιημάτων υπέγραφε η Ρωσίδα νεοελληνίστρια Σόνια Ίλίνσκαγια. Προλογίζοντας το βιβλίο, ό τότε Πρέσβης της Ελλάδας στήν Μόσχα, Δημήτρης ΚυπραΤος, έγραφε: «[...] πολλά είχαμε άκούσει γιά τον έγγλέζικο, τον γαλλικό, τον γερμανικό φιλελληνισμό καί έλάχιστα, σχεδον καθόλου, γιά τον ρωσικό». Από τήν έκδοση τοΰ βιβλίου, που έλάχιστα παρουσιάστηκε καί έλάχιστα διαδόθηκε, πέρασαν είκοσι χρόνια, καί, όπως μποροΰμε νά διαπιστώσουμε, η κατάσταση παραμένει ιδια με τότε. Τά ονόματα των Ρώσων φιλελλήνων είναι παντελώς άγνωστα, οί άναφορες στήν Ρωσία έπικεντρώνονται μονάχα στο όνομα τοΰ Ίωάννη Καποδίστρια καί οί μοναδικοί έκφραστες τοΰ φιλελληνισμοΰ στήν ποίηση παραμένουν οί δυτικοευρωπαΤοι λογοτέχνες.

Ή άνακήρυξη Έτους Ιστορίας Έλλάδας-Ρωσίας 2021 παρουσιάζει τήν ευκαιρία νά άνασύρουμε άπο τή λήθη τήν έκδοση τοΰ 2001 με τά "έλληνικά" ποιήματα τών Ρώσων ποιητών τοΰ 19ου αιώνα (Αλεξάντρ Πούσκιν, έλληνικης καταγωγής Βασίλι Καπνίστ, Φιόντορ Γκλίνκα καί άλλοι) σε μετάφραση τών καταξιωμένων Έλλήνων ποιητών (Στρατης Πασχάλης, Κώστας Παπαγεωργίου, Ρούλα Κακλαμανάκη, Χριστόφορος Λιοντάκης) καί νά άποδώσουμε στους Ρώσους φιλέλληνες τιμες που τους άξίζουν, τοποθετώντας το έργο τους στο γενικο ίστορικο πλαίσιο της έποχης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός, ότι ό άγώνας τών Ελλήνων γιά τήν άνεξαρτησία συνδέεται άμεσα με τον άγώνα τών Ρώσων άριστοκρατών γιά τίς έλευθερίες. Ανάμεσά τους - κάποιοι άπο τους ποιητες της συλλογης. Οί μυστικες οργανώσεις τους ιδρύθηκαν καί δροΰσαν παράλληλα με τήν Φιλική Εταιρία, πολλοί δε άπο αυτους είχαν στενες σχέσεις —υπηρεσιακες η προσωπικές— με τους έπιφανείς Έλληνες τής Αγίας Πετρούπολης, τής Όδησσοΰ καί τής Μολδαβίας καί τούς πρωτοστάτες τοΰ Ελληνικού Αγώνα.

Εποχή έλπίδας καί φρέσκου αέρα, πού διαψεύσθηκε μέ πλέον αναμενόμενο καί σκληρό τρόπο, όπως άλλωστε κάθε ρομαντική έποχή...

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021

«Ή γερμανόφωνη φιλελληνική ποίηση για το 1821 - Ή περίπτωση τον Γουλίέλμου Μύλλερ»

Συμεών Σταμπουλου

Τό γερμανικό κίνημα συμπαράστασης στούς έξεγερμένους Έλληνες, τό ισχυρότερο στήν Εύρώπη, γεννήθηκε ώς άντίδραση στήν άνόρθωση τού δεσποτισμού μετά τό τέλος των ναπολεόντειων πολέμων. Ή φιλελληνική πέννα άποδείχτηκε ισχυρότερη των μοναρχικών θεωριών καί τών συμβατικών όπλων. Στό ποιητικό πολύπτυχο τών γερμανόφωνων φιλελλήνων δεσπόζει η μορφή τού Γουλιέλμου Μύλλερ, τού "Έλληνα-Μύλλερ". Ή ποίησή του, έμπνευσμένη άπό τόν Θούριο τού Ρήγα, τόν γλωσσικό πλούτο καί τή λιτότητα τών δημοτικών τραγουδιών, λησμονημένη, δυστυχώς, σήμερα, είναι ό λυρικός θρίαμβος τού Αγώνα καί προαναγγέλλει τίς γνωστές ώς Ανοιξη τών Εθνών έπαναστάσεις τού 1848.

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

«Ποίηση καί Ιστορία. Ό εθνικός ποιητής της Κύπρου Βασίλης Μιχαηλίδης καί τό '21»

Μιχάλης Πιερης

Στήν όμιλία έξετάζεται η ποιητική σύνθεση «Ή 9η Ιουλίου 1821 έν Λευκωσία (Κύπρου)» η τό «Τραούδιν τού Κυπριανού» όπως συνήθιζε νά ονομάζει τό ποίημα αύτό ό Βασίλης Μιχαηλίδης, δουλεύοντας όχι μόνο μέ τό σχετικό ιστορικό ύλικό, άλλά προσπαθώντας νά άξιοποιήσει δημιουργικά καί τίς ποικίλες λαϊκές άφηγήσεις γιά τίς προεκτάσεις καί τίς έπιπτώσεις τών γεγονότων τής Ελληνικής Επανάστασης στήν Κύπρο.

Τεκμηριώνεται έπίσης στήν όμιλία, ότι η άπόφαση τοΰ Μιχαηλίδη νά συνθέσει ένα ποίημα φιλόδοξο καί μεγάλο με βάση το πιο σημαντικο γιά τους συμπατριώτες του σύγχρονο ίστορικο γεγονός (κάτι άνάλογο με τήν άπόφαση τοΰ Σολωμοΰ νά γράψει το ποίημα τοΰ «Χρέους», η τοΰ Βαλαωρίτη τον «Φωτεινό», η άργότερα τοΰ Έλύτη το «Άξιον Έστί»), δείχνει ότι άρκετά συνειδητά στόχευσε στή συγγραφή ένος έργου με έθνικο χαρακτηρα, όπου η ίστορία τροφοδοτεΤ τήν ποίηση καί η ποίηση έρμηνεύει το βάθος της ίστορίας.

Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021

Γεωργίου Λασσάνη ΕΛΛΑΣ

Πολύκαρπος Πολυκάρπου, Σκηνοθεσία - Δραματική έπεξεργασία

Γνήσιο παιδί τοΰ νεοελληνικοΰ Διαφωτισμοΰ, το θέατρο της περιόδου 1800-1821 είναι όχημα τών πιο προωθημένων ευρωπαϊκών άντιλήψεων γιά τήν κοινωνική άποστολή τοΰ θεάτρου καί της άπήχησης που είχε το πνεΰμα της Γαλλικης Επανάστασης. Πρόκειται γιά τίς ώριμότερες στιγμες τοΰ θέατρου τών ιδεών καί τοΰ πολιτικοΰ στοχασμοΰ.

Ό Γεώργιος Λασσάνης (1793-1870), δραστήριος Φιλικός, Ιερολοχίτης, Υπασπιστής καί σύντροφος τοΰ Αλέξανδρου Ύψηλάντη στήν έξορία του, καί μαχητής στο Δραγατσάνι, κρίνοντας ότι το θέατρο με τήν άμεσότητα της παρουσίας του είναι ιδιαίτερα άποτελεσματικο γιά τήν έθνεγερτική καί τήν πολιτική δράση, έγραψε καί παρουσίασε στο θέατρο της Όδησσοΰ τά δράματα, Ελλάς ή Ή Ελλάς καί ο Ξένος καί Αρμόδιος καί Αριστογείτων.

Ή Ελλάς, παρουσιάστηκε, στήν Όδησσό, στίς 15 Φεβρουαρίου 1819. Περισσότερο ιδεολογικό, έπαναστατικο καί έλληνοκεντρικο μανιφέστο παρά θεατρικο έργο, άναμοχλεύει, με τίς άλληγορικες φιγοΰρες του καί το κρυπτογραφικο δραματικο διάλογό του τά πατριωτικά πάθη, ξυπνά το αίσθημα της αυτοθυσίας, διαπλέκει, άκρως άποτελεσματικά, τήν παλιά μέ τή νέα Ελλάδα πού θά προκύψει άπό τήν έπανάσταση, καί έκφράζει, περισσότερο άπό όποιοδήποτε άλλο θεατρικό έργο, τό πνεύμα τής έποχής.

Τετάρτη 7 Απριλίου 2021

«Οι ποιητικές γενιές καί ή στάση τους απέναντι στήν Ιστορία: τό παράδειγμα της Επανάστασης τον 1821 στή νεοελληνική ποίηση τον 20ον αίώνος»

Αθανάσιος Β. Γαλανάκης

Κάθε λογοτεχνική γενιά έχει τίς δικές της παραστάσεις καί τόν δικό της ιστορικό καί πραγματολογικό όρίζοντα, στοιχεία πού καθορίζουν έν πολλο!ς καί τή στάση της άπέναντι στήν Ιστορία καί τά γεγονότα της. Η όμιλία αύτή πρόκειται νά έξετάσει τά ιστορικά ορόσημα πού έπηρέασαν άνεπίστρεπτα κάθε γενιά τού 20ού αίώνος, διαμορφώνοντας έν πολλο!ς τήν τοποθέτησή της τόσο πρός αύτά τά ίδια όσο καί πρός ό,τι έχει προηγηθε!, καί ιδιαίτερα τόν τρόπο μέ τόν όποιον οί έθνικοί άγώνες τού παρελθόντος (έν προκειμένω η Επανάσταση τού 1821) άξιοποιούνται ποιητικά, άλλάζοντας κάθε φορά μορφή καί σημασία.

Τετάρτη 21 Απριλίου 2021

«Τό 1821 ώς Εκδίκηση»

Κώστας Κουτσουρέλης

Από τόν Ρήγα ως τόν Βαλαωρίτη, μέ κύριο ένδιάμεσο σταθμό τόν σολωμικό Ύμνο, ό άντιτουρκικός άγώνας παρουσιάζεται στήν έλληνική ποίηση μέ δυό όψεις: τή φωτεινή, τού έρωτα τής έλευθερίας, καί τή σκοτεινή, τής ώμής δίκης, τής σκληρής τιμωρίας τού προαιώνιου έχθρού καί τής άνταπόδοσης τών δεινών πού προκάλεσε. Ή όμιλία στρέφεται γύρω άπό τή δεύτερη αύτή όψη πού συνήθως άποσιωπαται.

Εκτύπωση Αποστολή

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Ανακοίνωση του Ιδρύματος «Τάκης Σινόπουλος - Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης»: Ό Αγώνας του 1821 στην Ελληνική και Ξένη Ποίηση

Χρόνος που έχετε στη διαθέσή σας για σχολιασμό του άρθρου:

Σχολιασμός άρθρου:

Όνομα, E-mail ή Ψευδώνυμο: (μέχρι 40 χαρακτήρες)

*Σχόλιο: (Υποχρεωτικό, τουλάχιστον 5 χαρακτήρες)

Διάβασα και αποδέχομαι τους όρους δημοσίευσης σχολίων: