Δήμος Ηρακλείου Αττικής – Οι νέες θέσεις ευθύνης

Πίνακας Περιεχομένων

Δήμος Ηρακλείου Αττικής – Οι νέες θέσεις ευθύνης – Αντιδήμαρχοι

Ανακοινώθηκαν οι νέες θέσεις ευθύνης για το δήμο Ηρακλείου Αττικής, τόσο για τις αντιδημαρχίες όσο και για τα νομικά πρόσωπα. Αναλυτικά:

Ως αντιδήμαρχοι, λοιπόν, με θητεία έως το Νοέμβριο του 2022 ορίζονται οι εξής:

Η Μαριάννα Ζούρου, αντιδήμαρχος Διοίκησης, με αρμοδιότητες

-Τον συντονισμό και εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, εξαιρουμένου του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

-Τον συντονισμό και εποπτεία της Διεύθυνσης ΚΕΠ.

-Αξιολόγηση των αναγκών του Δήμου σε μόνιμο και εποχιακό προσωπικό και εποπτεία των απαιτούμενων ενεργειών για την πρόσληψή τους.

-Αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης και επιμόρφωσης του προσωπικού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και σχεδιασμός, συντονισμός και εποπτεία των αναγκαίων ενεργειών για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης μέσω ΙΝΕΠ, αξιοποίησης του ειδικού λογαριασμού ΛΑΕΚ και λοιπών δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και οργανισμών.

-Σχεδιασμός, συντονισμός και εποπτεία των απαραίτητων ενεργειών που σχετίζονται με την πιστοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου κατά τα διεθνή πρότυπα ποιότητας υπηρεσιών και ολικής ποιότητας.

-Συντονισμός και εποπτεία των απαραίτητων ενεργειών για την τήρηση της νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών οδηγιών σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

-Τέλεση πολιτικών γάμων.

Η Δέσποινα Αϊβατζίδου – Ποριώτου, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας με αρμοδιότητες

-Εποπτεία Κοινωνικής Υπηρεσίας και Υπηρεσιών Υγείας – Πρόνοιας.

-Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προστασία ευπαθών ομάδων.

-Σχεδιασμός Πολιτικής τελών και εισφορών για την ανακούφιση των ευπαθών κοινωνικά και οικονομικά ομάδων.

-Τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη των Δημοτικών Ιατρείων.

-Εθελοντισμός.

-Την εποπτεία του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας.

-Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Η Ντίνα Γεωργοπούλου – Ξηρού, αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες

-Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα: του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας (εκτός του Γραφείου Κοιμητηρίου), του Τμήματος Ταμείου και του Τμήματος Προμηθειών.

-Εποπτεία και συντονισμό των υπηρεσιών σχετικά με την υποβολή των προτάσεών τους για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού. Παρακολούθηση της υλοποίησης του Προϋπολογισμού καθώς και την επιμέλεια των τρίμηνων αναφορών παρακολούθησης του Προϋπολογισμού και συναφών στατιστικών αναφορών που απευθύνονται σε όργανα του Δήμου ή στα αρμόδια Υπουργεία και φορείς.

-Να συνυπογράφει τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους, καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

-Εποπτεία και Ευθύνη του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων. Επίσης στην αρμοδιότητα για τη σφράγιση των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ. όπως ισχύει).

-Σχεδιασμός πολιτικών διαχείρισης και αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας.

-Εποπτεία και Ευθύνη επί των θεμάτων σε εκτέλεση και εφαρμογή του Π.Δ. 113/2010 και του Π.Δ. 80/2016.

-Η υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-Η υπογραφή του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη της παραγράφου 3α του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 και της παρ, 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016.

-Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, καθώς και τη λειτουργία του Προγράμματος Διαύγεια.

-Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Ο Ηλίας Μπάρμπας, αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες

-Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, ήτοι του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου Κατασκευών, του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών, του Τμήματος Κτιριακών Έργων και Έργων Κοινόχρηστων Χώρων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Αδειοδότησης Εγκαταστάσεων και του Τμήματος Υποδομών, Συγκοινωνιών και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων.

-Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

-Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

-Την εποπτεία, την ευθύνη και τον συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λ.π. των παιδικών χαρών, αθλητικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικών εγκαταστάσεων και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου.

-Τέλεση πολιτικών γάμων.

Ο Ηλίας Μοσχονάς, αντιδήμαρχος Γραφείου Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη και των Ειδικών Συνεργείων

-Την εποπτεία και των συντονισμό του Γραφείου Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

-Τον συντονισμό και την εποπτεία των Ειδικών Συνεργείων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 13 (β) του Ο.Ε.Υ. του Δήμου (Φ.Ε.Κ. 793/τ. Β΄/04-04-2013).

-Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Ο Δημήτρης Δημητρόπουλος, αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος με αρμοδιότητες

-Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών και αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

-Την εποπτεία των Υπηρεσιών Πρασίνου και την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας Περιβάλλοντος πρασίνου, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 13 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

-Τις δράσεις και την ευθύνη σύστασης Επιτροπών Διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.

-Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας.

-Την ευθύνη για την οικονομική διαχείριση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

-Δημοτική Συγκοινωνία.

-Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων.

-Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Η Μαρία Ιγγλέζη, αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Δημοσίων Σχέσεων με αρμοδιότητες

-Συντονισμός και εποπτεία του Τμήματος Πολιτισμού.

-Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων και πολιτικών Πολιτισμού.

-Συντονισμός και εποπτεία του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.

-Την ευθύνη για την ιστοσελίδα του Δήμου.

-Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Επιπλέον, ο Μανώλης Κουτσογιαννάκης ορίζεται εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, στον Τομέα της Παιδείας και συγκεκριμένα

-Σχεδιασμός Προγραμμάτων και πολιτικών για τη βελτίωση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας) και Υλοποίηση Προγραμμάτων που αφορούν στον Τομέα της Παιδείας.

-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση.

-Συνεργασία με Τοπικό Συμβούλιο Νεολαίας.

Πρόεδρος στην Οικονομική Επιτροπή αναλαμβάνει η Ντίνα Γεωργοπούλου – Ξηρού, ενώ, αντίστοιχα, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ο Ηλίας Μπάρμπας.

Δήμος Ηρακλείου Αττικής – Οι νέες θέσεις ευθύνης –Νομικά Πρόσωπα

ΠαναγιωτακοπούλουΣτον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας, πρόεδρος αναλαμβάνει η Ασημίνα Παναγιωτακοπούλου, και αντιπρόεδρος ο Δημήτρης Τσεκούρας.

Στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Επικοινωνία 94Fm, πρόεδρος η Χρύσα Αγγελοπούλου και αντιπρόεδρος (παραμένει) ο Δημήτρης Ταβουλάρης.

Αντίστοιχα, στις Σχολικές Επιτροπές ορίζονται ως πρόεδροι ο Κώστας Μανωλάκης στην Πρωτοβάθμια και ο Πάνος Σπηλιόπουλος (παραμένει) στη Δευτεροβάθμια.

Αναφορικά με τη δημοτική επιχείρηση ΚΕΑΕΔΗΑ, η πρόταση προς τη γενική συνέλευση, η οποία ορίζει τη διοίκηση της επιχείρησης, θα είναι να παραμείνει πρόεδρος ο Νίκος Σπυρόπουλος και αντιπρόεδρος η Έφη Κανλή.

Όπως τονίζεται το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθεί ο ορισμός κάποιων ακόμα στελεχών σε θέσεις εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων.

«Έχω την τύχη ως δήμαρχος, η δημοτική μας ομάδα, αλλά και γενικότερα η παράταξη μας, να διαθέτει άξιους συνεργάτες, ικανά στελέχη που αγαπούν, θέλουν και μπορούν να προσφέρουν στο Ηράκλειο.

Όλοι μαζί, από όποια θέση και εάν βρεθεί ο καθένας σε κάθε περίοδο, δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να δικαιώσουμε τους δημότες που μας ανάθεσαν την ευθύνη να κάνουμε το Δήμο κάθε ημέρα και καλύτερο, να φτιάξουμε μια πόλη ακόμα πιο όμορφη και λειτουργική.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου που στελέχωσαν και στελεχώνουν τις θέσεις διοίκησης και τα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων. Αλλά και τα μέλη των άλλων παρατάξεων που ξεπερνούν τα πολιτικά στεγανά και συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια που κάνουμε όταν διαπιστώνουμε ότι οι στόχοι και το όραμά μας συμπίπτουν. Στη μάχη με τα προβλήματα, στο δρόμο για μια πόλη που μας αξίζει, δεν περισσεύει κανείς που θέλει πραγματικά να προσφέρει», το σχόλιο του Δημάρχου Νίκου Μπάμπαλου.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Δήμος Ηρακλείου
Δήμος Ηρακλείου Αττικής – Οι νέες θέσεις ευθύνης

Δείτε και εδώ

Διαβάστε επίσης στο zonews.gr – Δημαρχεία – Πως μπαίνουμε με τα νέα μέτρα – Ποσοστά εμβολιασμένων δημοτικών υπαλλήλων

Avatar photo
Το Ηράκλειο Αττικής και η Νέα Ιωνία στο διαδίκτυο. Και όχι μόνο.

3 σχόλια

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

MENU