Νέα Ιωνία: Δύο θέματα για το Δ.Σ. από τη «Δημιουργία Αλληλεγγύη – Παναγιώτης Μανούρης»

Πίνακας Περιεχομένων

Νέα Ιωνία: Δύο θέματα για το Δ.Σ. από τη «Δημιουργία Αλληλεγγύη – Παναγιώτης Μανούρης»

Δύο θέματα βάζει για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο η παράταξη «Δημιουργία Αλληλεγγύη – Παναγιώτης Μανούρης».

Νέα Ιωνία

Κοπές δέντρων

Το πρώτο, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, είναι η «ενημέρωση για τις παράνομες κοπές δένδρων στον Περισσό (οδός Θράκης 21) και την πορεία της σχετικής Αναφοράς-Καταγγελίας Δημοτικού μας Συμβούλου».

Όπως τονίζεται «Στις 5 Απριλίου 2022 ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης μας, Φώτης Τσομπάνογλου, κατόπιν ενημέρωσής του από κατοίκους της συνοικίας του Περισσού και από εργαζομένους του Δήμου, σε συνεννόηση με τον επικεφαλής της Παράταξης μας Παναγιώτη Μανούρη προέβη στην με αριθμό πρωτ. 7974/05-04-2022 Αναφορά-Καταγγελία προς τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου μας για τις παράνομες κοπές δέντρων στην οδό Θράκης 21 , που έγιναν την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022.

Σχετική απάντηση στην εν λόγω Αναφορά για τις παράνομες κοπές δεν έλαβε νωρίτερα παρά στις 10 Μαίου 2022 και αφού προηγήθηκαν αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις του προς τον ανωτέρω Προϊστάμενο Διεύθυνσης για να

ενημερωθεί για την εξέλιξη της Καταγγελίας . Τότε ο Δημοτικός μας Σύμβουλος ενημερώθηκε αρχικά προφορικά ότι ο ανωτέρω Προϊστάμενος έχει συντάξει έγγραφη απάντηση που την απηύθυνε στην Δημοτική Αρχή με αριθμό πρωτοκόλλου 9313/18-4-2022 . Το έγγραφο αυτό του κοινοποιήθηκε μέσω mail την ίδια μέρα (10-05-2022).

Επειδή δεν κατανοούμε τους λόγους που ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης δεν απαντά και δεν ενημερώνει τον Δημοτικό Σύμβουλο που απευθύνεται σε αυτόν εγγράφως για σοβαρότατο περιστατικό, που πράγματι συνέβη καθ’ομολογίαν του ως άνω Προϊσταμένου.

Επειδή στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο της 27ης Απριλίου 2022 παρότι η Δήμαρχος είχε λάβει γνώση για την Αναφορά και την απάντηση του ανωτέρω Προϊσταμένου και μολονότι αρκετοί Δημοτικοί Σύμβουλοι (και από άλλες δημοτικές παρατάξεις) ζητούσαν επίμονα να ενημερωθούν για το συγκεκριμένο περιστατικό και για τις ενέργειες των Υπηρεσιών του Δήμου αλλά απάντηση δεν δόθηκε, ούτε από την αρμόδια Αντιδήμαρχο που ήταν παρούσα.

Και επειδή θεωρούμε αδιαπραγμάτευτη την λειτουργία του Δήμου στο πλαίσιο της νομιμότητας και της διαφάνειας, ζητούμε την ενημέρωσή μας για το σοβαρότατο θέμα που ανέδειξε ο Δημοτικός μας Σύμβουλος.

Ζητούμε επίσης να παρευρίσκεται κατά την συνεδρίαση και ο υπηρεσιακός υπάλληλος-Προϊστάμενος Διεύθυνσης που εμπλέκεται άμεσα υπηρεσιακά, όπως συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις και ο οποίος πέραν των προφορικών ισχυρισμών, θα πρέπει να μας επιδείξει ή και κοινοποιήσει τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν το συγκεκριμένο περιστατικό και έχουν εκδοθεί νομίμως, όπως γίνεται σε όμοιες περιπτώσεις .

«Δημιουργία Αλληλεγγύη – Παναγιώτης Μανούρης»

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μανούρης Παναγιώτης, Καναβός Μιλτιάδης, Τσομπάνογλου Φώτιος, Λάμπρου Χαράλαμπος, Λαζαρίδης Ιωάννης, Κλάρα Αναστασία, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Αναμουρλόγλου Χρήστος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Αγγελακοπούλου Αναστασία, Στέφας Γεώργιος, Ναϊσίδου Σοφία, Κουλουριώτη Μαρία Ελισάβετ».

Χορήγηση αποζημίωσης σε υπαλλήλους

Το δεύτερο είναι το αίτημα για «συζήτηση για την χορήγηση της αποζημίωσης (άρθρου 204 σε συνδυασμό με το άρθρο 225 Ν. 3584/2007) σε πρώην μόνιμους υπαλλήλους με ασφαλιστικό φορέα ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (ήδη ΕΦΚΑ) που εργάστηκαν στον Δήμο Νέας Ιωνίας και στα εποπτευόμενα Νομικά του Πρόσωπα και ήδη συνταξιούχους-δικαιούχους της εν λόγω αποζημίωσης».

Όπως αναφέρει η παράταξη «Γνωρίζουμε ότι το τελευταίο διάστημα δύο πρώην μόνιμοι υπάλληλοι στο εποπτευόμενο Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας και ήδη συνταξιούχοι (με συνταξιοδοτικό φορέα ΕΦΚΑ – πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ) αιτήθηκαν την χορήγηση σε αυτές της αποζημίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 204 σε συνδυασμό με το άρθρο 225 του Νόμου 3584/2007. Πληροφορούμαστε ότι την ίδια αποζημίωση αιτήθηκαν ή πρόκειται άμεσα να αιτηθούν επίσης και άλλοι πρώην μόνιμοι υπάλληλοι του ιδίου Ν.Π.Δ.Δ. και γνωρίζουμε εν γένει ότι η χορήγηση της εν λόγω αποζημίωσης αφορά και πρώην υπαλλήλους Υπηρεσιών του Δήμου ήδη συνταξιούχους .

Το άρθρο 204 στην παράγραφο 1 ορίζει ότι : «Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος, η αποζημίωση λόγω απολύσεως ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από την υπηρεσία καθορίζεται ως εξής: α. Για το προσωπικό που έχει συνεχή υπηρεσία από ένα έτος μέχρι τρία έτη οι αποδοχές ενός μήνα, πάνω από τρία και μέχρι έξι έτη οι αποδοχές δύο μηνών, πάνω από έξι και μέχρι οκτώ έτη οι αποδοχές τριών μηνών και πάνω από οκτώ και μέχρι δέκα έτη οι αποδοχές τεσσάρων μηνών. β. Για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας μετά τα δέκα και μέχρι τριάντα έτη, η πιο πάνω αποζημίωση προσαυξάνεται με το ποσό των αποδοχών ενός μήνα.»

Το άρθρο 225 ορίζει ότι : «Οι διατάξεις του άρθρου 204 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και στους μόνιμους Υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. που επέλεξαν ως κύριο ασφαλιστικό φορέα το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.»

Η Νομική Σύμβουλος του Δήμου Νέας Ιωνίας αναφέρει στην υπ’αριθμ. 22878/25-9-2020 Γνωμοδότησή της που περιέχεται στην υπ’αριθμ. 44/05-11-2020 Πράξη του ΔΣ ΟΠΑΝ , η οποία ζητήθηκε από τον Πρόεδρό του προκειμένου για την χορήγηση της αποζημίωσης σε αιτούμενη δικαιούχο υπάλληλο του εποπτευόμενου Ν.Π.Δ.Δ: «Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, το µόνιµο προσωπικό των δημοτικών ν.π.δ.δ. που έχει επιλέξει, βάσει ειδικών ρυθμίσεων, όπως αυτές των άρθρων 5 του ν. 1874/1990 και 1 του ν. 1583/1985, ως κύριο ασφαλιστικό φορέα το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και, ως εκ τούτου, δεν υπάγεται για τη χορήγηση κύριας σύνταξης στην ασφάλιση του ∆ηµοσίου, δικαιούται, όταν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για λήψη κύριας σύνταξης (γήρατος) από το Ι.Κ.Α. -Ε,Τ.Α.Μ., να λάβει από την υπηρεσία του αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης, η οποία υπολογίζεται όπως η αποζημίωση λόγω καταγγελίας, µειωµένη κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο».

Να σημειωθεί ότι η εν λόγω αποζημίωση έχει χορηγηθεί σε όμοιες περιπτώσεις μονίμων υπαλλήλων από το ΚΕΒΡΕΦΟ με την υπ’αριθμ. 52/12-12-2013 και υπ’αριθμ 43/2-5-2014 αποφάσεις της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.

Γνωρίζουμε επίσης ότι με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 1494 και 1495/18-4-2022 απαντήσεις η Πρόεδρος του ΚΕΒΡΕΦΟ αρνήθηκε την χορήγηση της εν λόγω αποζημίωσης στις δύο αιτούσες δικαιούχους βασιζόμενη σε ένα έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά

άλλου είδους σύμβαση εργασία (μόνιμους υπαλλήλους με ασφάλιση Δημοσίου) και ένα έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που είναι δυσνόητο σε ποιες συμβάσεις αναφέρεται .

Η Πρόεδρος του ΚΕΒΡΕΦΟ παρότι επικαλείται το Νόμο και τις νομικές διατάξεις που ισχύουν και στην περίπτωση των δύο αιτουσών συνταξιούχων, όπως προκύπτει από τους Υπηρεσιακούς φακέλους και αναφέρει λεπτομερώς στην απάντησή της, όμως τελικά δεν τις εφαρμόζει και εντελώς αναιτιολόγητα και αυθαίρετα αρνείται την χορήγηση της αποζημίωσης. Μάλιστα για την απόφασή της αυτή δεν ζητά ούτε την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, που μόνον ο Δήμος διαθέτει, καθώς η ίδια η Πρόεδρος στερείται της επιστημονικής γνώσης (είναι νομικό ζήτημα) και επομένως δεν δύναται να διαμορφώσει προσωπική άποψη και κρίση επί του αιτήματος μόνη της .

Επειδή γίνεται φανερό ότι η χορήγηση της εν λόγω αποζημίωσης αφορά αρκετούς υπαλλήλους που έχουν συνταξιοδοτηθεί πρόσφατα και που από τον υπηρεσιακό τους φάκελο προκύπτει ότι υπηρέτησαν ως μόνιμοι υπάλληλοι με ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ ΕΤΑΜ και τους χορηγείται σύνταξη από τον ΕΦΚΑ

Επειδή η ως άνω συμπεριφορά της Προέδρου του ΚΕΒΡΕΦΟ είναι μη νόμιμη και αυθαίρετη και εξαναγκάζει τους δικαιούχους να στραφούν στην δικαστική επιδίωξη της με όλες τις δυσμενείς συνέπειες και ως προς την διαχείριση των υποθέσεων του Νομικού Προσώπου.

Επειδή θεωρούμε αυτονόητο ότι στο πλαίσιο της δίκαιης και ίσης μεταχείρισης των υπαλλήλων που υπηρετεί στις Υπηρεσίες του Δήμου και στα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, επιβάλλεται η Δημοτική Αρχή να μην μεροληπτεί κατά την διαχείριση του προσωπικού με γνώμονα τις προσωπικές εμπάθειες και αντιπαραθέσεις αλλά να έχει ίση μεταχείριση σε όμοιες υποθέσεις υπαλλήλων.

Επειδή άλλωστε είναι απαράδεκτο και δεν νομιμοποιείται η Δημοτική Αρχή να χρησιμοποιεί την Γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου κατά το δοκούν και όπως την εξυπηρετεί κάθε φορά . Και μάλιστα ενώ σε πλείστες όσες περιπτώσεις η Γνωμοδότησή της αποτελεί πανάκεια στην συγκεκριμένη περίπτωση η Πρόεδρος του ΚΕΒΡΕΦΟ αναφέρει επί λέξει ότι : «…οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι οι τυχόν γνωμοδοτήσεις από νομικούς συμβούλους δεν απαλλάσσουν της ευθύνης το αρμόδιο όργανο και τους υπαλλήλους που υπογράφουν…»

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο, τα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Δήμου και την Πρόεδρο του ΚΕΒΡΕΦΟ να μην μεροληπτούν και να εφαρμόσουν τον Νόμο όπως ήδη έχουν πράξει οι συνάδελφοί τους, σε προγενέστερες θητείες, σεβόμενοι απόλυτα την αρχή της αμεροληψίας , της νομιμότητας και της συνέχειας της δημόσιας διοίκησης .

«Δημιουργία Αλληλεγγύη – Παναγιώτης Μανούρης»

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μανούρης Παναγιώτης, Καναβός Μιλτιάδης, Τσομπάνογλου Φώτιος, Λάμπρου Χαράλαμπος, Λαζαρίδης Ιωάννης, Κλάρα Αναστασία, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Αναμουρλόγλου Χρήστος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Αγγελακοπούλου Αναστασία, Στέφας Γεώργιος, Ναϊσίδου Σοφία, Κουλουριώτη Μαρία Ελισάβετ».

 

Διαβάστε επίσης στο zonews.gr – Νέα Ιωνία – Έκρηξη χειροβομβίδας: Το γιατί και για ποιον ψάχνουν στην ΕΛ.ΑΣ. – Βίντεο από ρεπορτάζ

Νέα Ιωνία

Avatar photo
Το Ηράκλειο Αττικής και η Νέα Ιωνία στο διαδίκτυο. Και όχι μόνο.

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

MENU